Missie

De Stichting NIR is een niet commerciële organisatie die:

  1. een bijdrage levert aan de kwaliteitsbewaking van de professionele werkers in de ICT dienstverlening, ten behoeve van de ICT branche, opdrachtgevers en werkgevers;
  2. professionals in de ICT registreert en zichtbaar maakt die zijn gecertificeert en worden gecontroleerd op het bijhouden van de door hen verworven kwaliteiten en professioneel en ethisch gedrag.
 
Doelen

De Stichting Nederlands Informatici Register heeft in die functie drie taken:

  1. Het in stand houden van een openbaar toegankelijk register waarin leden van aangesloten organisaties zijn opgenomen die door deze organisaties, na toetsing volgens een procedure die gebaseerd is en zoveel mogelijk aansluit bij de internationale norm NEN-EN-ISO/IEC 17024, op door hen vastgestelde normen en criteria zijn voorgedragen voor inschrijving.
  2. Het accrediteren van aangesloten organisaties voor deze toetsing.
  3. Het regelmatig visiteren of doen visiteren van de geaccrediteerde organisaties op basis van een vastgestelde en door de aangesloten organisaties aanvaarde procedure.
 
Organisatie

De Stichting Nederlands Informatici Register is een samenwerkingsverband van de aangesloten organisaties.

De stichting heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. Deze twee organen worden samengesteld uit leden van de aangesloten organisaties en handelen zonder 'last of ruggespraak'.

Daarnaast heeft de stichting een Accreditatiecommissie die voor elke accreditatie- en visitatieprocedure in een team van wisselende samenstelling opereert.

Elke aangesloten organisatie levert ten behoeve van de uitvoering van een accreditatie- of visitatieprocedure enige gekwalificeerde leden voor het accreditatie- of visitatieteam.